Jim

投資目標
投資金額
100萬 ~ 500萬
投資者類型
興趣產業
簡歷

港灣天使創始成員
大邁藝術有限公司 藝術總監
藏家會古董分享平台 執行長
維次宇宙有限公司 負責人
君屋3D繪圖工作室 負責人